Foreldre mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer: et prosjekt som bidrar til mangfold og dialog

Stiftelsen RKF, har fått midler fra Bufdir for å jobbe mot rasisme og diskriminering og hatefulle ytringer. Utvalgte skoler har fått invitasjon til å delta, og samarbeide i prosjektet.

Inspirasjon for prosjektet: Netsanet Assefa

Jeg har lenge tenkt på når og hvordan barn utvikler rasisme, diskriminering mot andre som er ulik seg selv. Jeg møter stadig små barn som, ukritisk til mitt hudfarge eller etnisitet, stiller uskyldige og allmennlege spørsmål, som jeg svarer med et smil. Men jeg tenker samtidig hvor lenge dette barnet vil beholde dette originalitet/genuinitet, og hvem og hvordan de bli påvirket til det negative. På samme måte, har drapet på Georg Floyd vekket andre tanker hos meg. «hvem har oppdratt drapsmannen?». Jeg tenker at foreldre og samfunnet har en viktig rolle i hvordan dette mennesket (barnet) blir formet.

Prosjektet ønsker å endre foreldrenes beviste/ubeviste rasistisk holdninger, om andre, i samspill med egne barn. Prosjektet ønsker å bevisstgjøre foreldre i hvordan deres beviste og ubeviste holdning mot andre kan påvirke egne barn på en negative måte. Prosjektet har som mål å samarbeide med barneskoler for å kunne gjennomføre prosjektet under foreldremøter eller andre møter der foreldrene samles. Prosjektet er vil være egnet for foreldre med barn i barneskolealdre eller foreldre med barn i barnehage. Dette for å fremme tidlig innsats.

Prosjektet baserer seg på teorien om « Sosialiseringsprosessen og foreldrenes viktige rolle i utformingen av barnets holdning er i den primære og sekundærsosialiseringen». I den sosialiseringsprosessen vil barnet, gjennom sitt samspill med omgivelsene lære de viktige normer og regler, primært fra egne foreldre. Foreldrenes egne holdninger i dette samspillet vil være viktig. Mellom primære og sekundærsosialiseringen vil barnet tar med seg viktige evner, holdninger, verdiger og normer, mellom hjem og skolen. På samme måte vil barnet ta med seg negative holdninger mellom hjem og skolen/barnehagen.

Barn som vokser opp i et flerkulturell miljø/skole vil, i sin sosialiseringsprosess, bli eksponert for forskjellige holdninger, utrykk, væremåte og normer, og holdninger. Barnet vil komme i kontakt med andre barn/elev/lærere som har lik eller ulik etnisitet, hudfarge, kultur og væremåte. Foreldre vil da ha en viktig rolle i den prosessen hvor de hjelper barnet til å forstå forskjeller og likheter mellom mennesker, kulturer, holdninger og verdiger. Foreldre som snakker negativt, nedlatende eller rasistisk om andres barn/foreldres hudfarge, etnisitet, religion, legning, vil også påvirke egne barns holdning mot andre på en negativ måte.

Mange foreldre kan være ubeviste om egne holdninger som påvirker deres barns holdning mot andre. I dette prosjektet ønsker vi å jobbe med bevisstgjøring av foreldre i hvordan deres holdninger og handlinger påvirker egne barns atferd og holdning på en positiv eller negativ måte. Foreldrene skal i tillegg få kunnskap om viktige rasistiske og diskriminerende begreper og holdninger, slik at det kan identifisere og eventuelt forebygge dette i samspill med egne barn.

Prosjektet vil gi konkrete verktøy/råd til foreldre i,

-identifisere egne negative holdninger og fordommer mot andre,

-hvordan de kan hjelpe egne barn til å endre negative holdninger,

-hvordan de kan hjelpe sine barn til å respektere andres ulikheter og likheteProsjektet er støttet av BUFDIR