Årsrapport 2019

Les om hva vi gjennomførte i 2019.

Årsmelding Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid

Stiftelsen Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid – RKF er en ideell  organisasjon som er dannet av profesjonelle og høyt utdannede personer med  innvandrerbakgrunn som har mange års erfaring i helsefremmende og forebyggende  arbeid rettet mot innvandrermiljøer.  Formålet med stiftelsen er å bidra til en vellykket integrering av innvandrere i det norske  samfunnet gjennom kultursensitivt og tilpasset forebyggende arbeid på grasrot, først og  fremst med temaer relatert til helse, barnevern og utdanning. 

Organisasjonen skal oppnå dette formålet gjennom:

 • Å planlegge og gjennomføre kultursensitiv og tilpasset helsefremmende og  forebyggende arbeid rettet mot minoritetsmiljøer i Norge ved å mobilisere ressurssterke  innvandrere, innvandrerorganisasjoner og trossamfunn. Hovedarbeidsområder er:

   

  o Stigma og tabu knyttet til psykiske helse/ funksjonshemming

  o Barneoppdragelse og forebygging av oppdragervold 

  o Forebyggendearbeid mot kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og negativ  sosialkontroll 

  o Vold i nære relasjoner og kvinnehelse 

  o Fremme bruk av barnehage og forebygging av skolefrafall på videregående skole o Helsekompetanse

Drive dialogarbeid i innvandrermiljøer om temaer som opptar dem, for eksempel barnevern og barneoppdragelse, likestilling, familievern og konfliktløsning, skole-hjem samarbeid, reduksjon av frafall på videregåendeskole osv.

Skape en plattform for utvikling av ulike metoder og modeller for å drive helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid på grasrotnivå med ulike sårbare grupper blant annet asylsøkere og flyktninger.

Samarbeide med andre organisasjoner lokalt og internasjonalt som arbeider for sosial rettferdighet, avskaffelse av vold i nære relasjoner, fattigdom, radikalisering, religiøs ekstremisme og marginalisering.

Skape en trygg arena og plattform hvor utsatte og sårbare flyktninger og innvandrere synliggjør sine psykososiale problemer, utfordringer og ressurser til politikere, fagfolk, media og andre organisasjoner slik at deres stemme blir hørt og få oppmerksomhet.

Samarbeide med innvandrermiljøer om helserelaterte temaer for eksempel bekjempelse av stigma og tabu knyttet til psykiske plager/lidelser, seksuell helse og helseskadelige tradisjoner.

Skaffe nye og relevant kunnskap når det trengs basert på egne forskningsprosjekter i tett samarbeid med innvandrer miljøer.

Utvikle kultursensitive metoder som fører til holdningsendring via tilpassede kommunikasjonsstrategier og informasjonsformidling om lover og regler, rettigheter og plikter man har i Norge. Stiftelsen skal bruke blant annet minoritetsradioer, TV stasjoner og annet sosiale media i forebyggende arbeidet for å nå flest mulig i innvandrermiljøer.

I 2019 har stiftelsen RKF gjennomført 4 prosjekter som er finansiert av IMDI, BUFDIR og EMI Oslo kommune.

01

Prosjekt 1

Bruk av «change agents» i dialogbasert forebyggendearbeid

02

Prosjekt 2

Sertifiseringskurs om likestilling mellom kjønnene for  likestillingsagenter med innvandrerbakgrunn

03

Prosjekt 3

Prosjekt: «Bli kjent med hverandre – Entertainment  Education» Finansiert av Oslo Kommune- EMI 2019

04

Prosjekt 4

Styrking av Flerkulturelt identitet finansiert av Oslo  Kommune EMI 2019

Prosjekt 1: Bruk av "change agents" i dialogbasert forebyggende arbeid

Dette er et prosjekt finansiert av Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet IMDI. Stiftelsen RKF  har klart å rekruttere 20 personer med innvandrerbakgrunn fra ulike kommuner i Norge og  ga dem 5 dagers kurs rundt ulike emner knyttet til forebygging av negativ sosial kontroll,  tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Målet med prosjektet er å heve kompetansen blant  ressurspersoner med innvandrerbakgrunn slik at de blir styrket i deres forebyggende innsats i innvandrermiljøer. Tanken er at de som gjennomfører kurset skal drive  dialogbasert forebyggendearbeid i innvandrermiljøer rundt flere temaer som er knyttet til  barneoppdragelse, barnevern, negative konsekvenser av tvang knyttet til ekteskap og  familieliv; og om kvinnehelse med fokus på seksuellhelse og skadelige tradisjonell praksis.  De som ble rekruttert til «Change Agent Kurset» er ressurspersoner og har mange års  erfaring i frivilligarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen. Change Agentene som deltok i  dette tiltaket har ulike nasjonal, kulturell, religiøs- og språkligbakgrunn. «Change  Agentene» kommer fra India, Bangladesh, Irak, Marokko, Syria, Kongo, Polen, Kurdistan,  Filipin, Singapore, El Salvador, Sudan, Somalia og Eritrea.  

Kursdeltakere er stort sett knyttet til andre frivillige og interesseorganisasjoner som jobber  på integreringsfeltet for eksempel, Norsk Sanitetsforening, CARITAS, Røde Kors og  Frivillighetssentralen. Kursdeltakere har variert yrkesbakgrunn, for eksempel lege, advokat,  pedagog, psykolog, skolelærer, miljøterapeut, ingeniør. De jobber i ulike sektorer som  barnehage, skole, flyktningtjenesten, psykisk helsevern, voksenopplæring, krisesenter osv.  

Change Agent kurset tar utgangspunkt i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse,  tvangsekteskap og negativ sosialkontroll. Kursdagen starter ved å gi grunnleggende og  utdypet kunnskap om handlingsplanen til «Change Agentene» og spesialrådgiver ved  IMDI Anika Campbell har bidratt med foredrag og diskusjon om Handlingsplanen.  Organisasjonen IHSG- Internasjonal Helse og sosialgruppe ved Tayyab M. Choudri har  også bidratt som samarbeidspartner i planlegging og gjennomføring av tiltaket. Tayyab  har bidratt som foredragsholder om «Empowerment arbeid» og «Infotainment» metode  som har å gjøre med å nå innvandrergruppen gjennom attraktive og underholdende  kommunikasjonsstrategier.  

Etter deltakerne gjhennomførte fem dagers kurset har stiftelsen holdt 6 dialogsamlinger  med ulike innvandrer- og språkligegrupper i Lunner kommune, Hamar, Frelsesarmeen i  Drammen og i voksenopplærings senter i Oslo. Noen av change agentene som  gjennomførte kurset fikk anledning til å bidra i dialogarbeidet. Dialogseminarene er  arrangert i samarbeid med voksenopplæring, Frelsesarmeen, Etiopisk kirke,  organisasjonen OHANA og organisasjonen IHSG Internasjonal Helse- og sosialgruppe. Gjennom de 6 dialogsamlingene har vi nådd ca 500 innvandrere fra Syria, Eritirea,  Kurdistan, Etiopia, Somalia, Afghanistan og Pakistan. 

Kurset er vellyket på amnge måter. For det første var kvinner med innvandrerbakgrunn  overrepresentert som kursdeltakere og det viser hvor mye innvandrerkvinner viser innsats til  å bli endringsagenter i innvandrermiljøer. Det var bare 2 menn som gjennomførte kurset  en fra Sudan og den andre fra Bangladesh. Det andre suksess faktor er at mange av  kursdeltakere kommer fra kommuner utenfor Oslo i Akershus, Østfold og Buskerud.

Kursansvarlige er prosjektleder Leoul Mekonen (den nye navnet er Ezana Ayenew) og prosjektmedarbeider Netsanet Assefa.

Prosjekt 2: Sertifiseringskurs om likestilling mellom kjønnene for  likestillingsagenter med innvandrerbakgrunn

Stiftelsen RKF har gjennomført tre dagers dialogbasert kurs i oktober 2019. 20 ressurssterke innvandrere som ønsker å bli likestillingsagenter i innvandrermiljøer  deltok i kurset. Likestillingsagentene ble rekruttert gjennom annonse i sosiale  medier som facebook og ved å spre informasjonen om prosjektet gjennom en del  innvandrerorganisasjoner og nøkkel personer i ulike innvandrergrupper.  Deltakerne var fra blant annet Eritrea, Syria, Somalia, Burundi, Tyrkia og Kongo. I  tillegg ble det gjennomført et dialogseminar om likestilling av en endringsagent for  25 nyankomne ungdommer med innvandrerbakgrunn.  

Likestillingsagentenes engasjement og refleksjonsrunder viste at likestilling var et  tema de hadde mye å dele om. Viktige spørsmål om likestilling ble diskutert. Til  tider ble det diskusjoner som viste ulike perspektiver og som tilslutt utfordret  eksisterende segregerte kjønnsarbeidsdelinger og kjønnsroller i husstander der  mannen var overhodet. Deltakerne delte sine erfaringer og diskuterte om deres  tradisjonelle syn på kjønnsrollemønster som de har tatt med seg fra sine kulturer.  Ikke minst delte de hvordan det har påvirket deres familieliv og hvordan deres syn har endret seg gradvis. Deltakerne uttrykte at kurset har bidratt til å gjøre dem  beviste på deres holdninger overfor likestilling fordi dette ble tematisert ut fra et  historisk, kulturelt, økonomisk og religiøsperspektiver. Likestilling vi har oppnådd i  dag i vesten har ikke kommet i vakuum, det var mange kvinner som kjempet for  det. Kurset tar utgangspunkt hvordan synet på likestilling mellom kjønnene har  utviklet seg historisk i Norge. Dette brukes som referanse til å reflektere over  utviklingen der kursdeltakere kommer fra. Det er alltid positive utviklinger som også  skjer i utviklingsland men man har mye å lære fra land som Norge.  

Likestillingsagentene som har gjennomført kurset ønsker å fortsette dialogen i sin  egen gruppe i Oslo, Asker, Bærum og Drammen i 2020. Stiftelsen RKF i samarbeid  med disse liestillingsagentene fortsetter dialogarbeid i 2020 blant annet i  trossamfunn, videregåendeskoler og innvandrerorganisasjoner.  

I tillegg har vi benyttet minoritetsmedia for å nå flest mulig med budskapet. I  samarbeid med Somalisk radioprogram i Norge har vi klart å formidle budskap om  likestilling hvor sendingen også ble oversatt til somalisk. Dette har gjort oss i stand til  å nå flere innvandrere i Norge. I 2020 skal vi fortsette å samarbeide med ulike  minoritetsmedia for å skape engasjement om likestillingsfordeler i  barneoppdragelse, ekteskap og kjæresteforhold, familielivet og i det  storsamfunnet. 

Vår erfaring er at deltakerne syntes kurset var nyttig og de uttrykte at dette er et  viktig ledd i integreringsarbeidet for innvandrere. De uttrykte også at de ønsker å  ta opp mange av de temaene for grupper i deres miljøer for å skape diskusjoner,  refleksjoner og holdningsendringer. 

Tilbakemelding fra deltakerne: 

«Det var nyttig kurs om likestilling med aktive deltakere». 

«Kurset var veldig lærerikt på mange måter. Først og fremst fordi det var mye  dialog mellom deltakere og foredragsholdere. Vi som deltakere kunne reflektere  høyt om utfordringer og sammen komme på løsninger som kan fremme likestilling i  innvandrermiljøer i Norge. Det var også interessant å høre og lære hvilke tanker  innvandrere menn har om likestilling mellom kjønnene.»  

Foredragsholdere: 

Leoul Mekonen – er studieleder i RBUP og timelærer ved flere høgskoler i Norge,  hvor han underviser i temaer som angår: etnisitet i barnevern, interkulturell  kommunikasjon og bruk av tolk, og vold i nære relasjoner. Leoul har diverse  erfaring i arbeid med barn og unge med minoritetsbakgrunn. Leoul jobber i  Seksjon for tjenestestøtte og kurs, og er særlig opptatt av kompetanseheving i  kulturkompetanse og kultursensitivitet i helse- og sosialt arbeid med innvandrere  og flyktninger. Under kurset har Leoul holdt foredrag om politisk og  menneskerettighetsperspektiv på likestilling, hva vi observerer om likestilling hos  innvandrergrupper og om effekten av likestilling på familieliv og  barneoppdragelse. 

Berit Austveg – er en lege og forfatter. Hun ledet Helsetjeneste for innvandrere i  perioden 1976-1988 og har jobbet med globale kvinnehelsespørsmål ved siden av å ha arbeidet i bl.a. Statens helsetilsyn. Under kurset holdt Berit foredrag om  kvinners helse og hvordan dette henger sammen med deres posisjon i samfunnet. 

Anika Campbell – er seniorrådgiver i IMDI. Holdt foredrag og diskusjon rundt  temaer i handlingsplanen (2017-2020), og hvordan disse temaene påvirker  likestilling mellom kjønnene i innvandrermiljøer.

Prosjekt 3: Prosjekt: «Bli kjent med hverandre – Entertainment  Education» Finansiert av Oslo Kommune- EMI 2019

Stiftelsen RKF har gjennomført 4 Entertainment Education samlinger med ulike  innvandrergrupper i 2019 med støtte fra Oslo Kommune, EMI. Målet med prosjektet  er hovedsakelig å stimulere til fellesskap, danne tillit og tilhørighet i lokalsamfunnet  for innvandrere og den øvrige befolkningen. Tiltaket har til hensikt for å skape – felles møteplasser og brobygging mellom ulike grupper. 

Gjennom prosjektet har vi oppnådd å skape felles arena der Nordmenn og  mange andre innvandrergrupper bli kjent med hverandre samt utvikle en  fellesskapsfølelse gjennom interessante og attraktive kulturelle aktiviteter. Gjennom  dette tiltaket har vi klart å arrangere og gjennomføre 4 samlinger i samarbeid med  nøkkel personer og innvandrerorganisasjoner fra Gambia, Syria, Somalia, Pakistan  og Etiopia. Innvandrere med ulike nasjonal, kulturelle og religiøsbakgrunn fikk  mulighet til å vise sin bakgrunn til andre interesserte nordmenn på en positiv måte.  Prosjektet har skapt en aha opplevelse hos mange da de hørte på noe nytt om  landene som ofte er kjent eller koblet med elendighet, krig og konflikter.  

Stiftelsen RKF har arrangert en samling med Hasan Kasas, en syrisk flyktning som er  poet og forfatter. Hasan er en samfunnsengasjert person som har klart seg på kort  tid i Norge. Han er også grunnleggeren av organisasjonen VI ER LIKE- VEL. Han er  ganske kjent i Norge og blant syriske på grunn av NRK TV programmet (Superflyktning på vent) der journalistene fulgte han fra flyktningleiren i Libanon og  integrasjonsprosessen han har gått gjennom i Norge. 

https://www.nrk.no/dokumentar/super-flyktninger-pa-vent-1.12081298?chapter=1 Hasan holdte et fantastisk foredrag om Syria til deltakere med ulike bakgrunn og  en del nordmenn blant annet lærere på barne- og videregåendeskole kom til å delta på samlingen. Syria er et bibelsk land, et land med vakker historie, mange  turistattraksjoner og på mange måter kan ses som hellige land både for muslimer  og kristne.  

Den andre hoved innleder var Sara El-Hasan, en syrisk ungdom som har klart seg å  lære norsk og gå på universitet på kort tid. Hun hadde fantastisk presentasjon om  sine erfaringer som nyankomne i 2011 og hvordan hun taklet utfordringene på  skole ved å jobbe hardt og delta aktiv i lokalsamfunnet og i frivilligarbeid. Hun  framhevet betydningen av frivilligarbeid for effektiv integrasjon i det norske  samfunnet, det vil si lære språket, danne vennskapsforhold, og få støttende sosialt  nettverk. Hun har vært aktiv i mange år i «unge møter eldre» prosjektet som frivillig i  Stovner bydel. Hennes erfaringer og formidling var inspirerende og motiverende.  Hun er en god rollemodell for alle nyankomne innvandrere som strever til å tilpasse  seg i det norske samfunnet. Sara har ikke bare delt sine erfaringer som nyankommen på en morsom måte, hun  også fortalte om sitt normalt liv før krigen brøt ut og flukten. Hun har klart å skape  et bilde at det er feil å koble Syria bare med krig, grusomme bilder og elendighet.  Det er masse positive assosiasjoner folk bør ha om Syria utover hva vi ser på  media. Den syriske/arabisk maten som serveres etter foredragene, live arabisk  musikk kombinert med morsomme og inspirerende foredrag gjorde samlingen  trivelig, lærerik og lett å bli kjent med hverandre og snakke sammen om livet i  hjemlandet kontra i Norge.  

Tilsvarende samlinger ble arrangert med den gambiske foreningen i Oslo.  Koordinatoren til arrangementet i den gambiske foreningen har snakket med  medlemmene hvordan ville de bruke «Entertainment Education» samlingen på  lørdag. Flertallet valgte å ha fokus på utfordringer knyttet til barneoppdragelse og  familieliv i Norge. En gambisk musiker som spiller gitar og en standup komiker ble  informert om samlingen og de ble oppfordret på forhånd til å ta opp viktige  temaer i musikken og standup komedie forestillingen.  

Brukermedvirkning er kjerne element i entertainment education prosjektet  medlemmene bestemte selv a de bestemmer selv hvilke temaer skulle tas opp de  vil i tillegg til musikk og dans, deltakere har bedt om RKF til å bruke kulturkvelden  ved å diskutere rundt barneoppdragelse og familieliv I Norge. To Gambiske  musikere har samarbeidet godt med nøkkelpersonen i Gambisk forening slik at  musikken som spilles skulle ha både underholdende og pedagogisk innhold med  fokus på livet i Norge på godt og vondt.  

Det var også entertainment education samlinger som ble arrangert i samarbeid  med den etiopiske ortodokse kirken og organisasjonen IHSG- Internasjonal Helse  og sosialgruppe. Samlingene innebærer foredrag om historie, landbakgrunn, kultur  og religion. Deltakere mente at det er så deilig og motiverende å vise sin kultur og  etnisk identitet på en fin måte. På den andre siden mange av deltakere både  med norsk eller annen utenlandskbakgrunn mente at de har fått mye nye lærdom  ved å høre om andre land og historie. Prosjektet viste at underholdning kan lett  knytte folk og stimulere for aktivdeltakelse og felleskap.  

  

Tiltaket var vellykket på mange måter med å skape en felles arena der både  innvandrere og nordmenn møtes og lære om hverandres historie, kultur, religion  gjennom underholdningsbaserte aktiviteter som filmvisning, foredrag, standup  komedie, diktlesing og deling av personlige og rørende historier som gir innsikt for  nordmenn om hvor innvandrere kom fra, hvordan de levde før de kom til Norge  og hvilke endringsprosesser de har gått gjennom i møte med det norske  samfunnet. Nordmenn også fikk anledning til å fortelle om deres oppvekst i ulike  deler av Norge og vise lokale variasjoner i Norge når det gjelder kultur og  tilhørighet. En slik kulturell utveksling som skjer mellom innvandrere og nordmenn vil  styrke fellesskapsfølelse og motvirke generaliserings tendenser om bestemte  folkegrupper. 

Integrering er en toveisprosess der både nordmenn og innvandrere blir kjent med  hverandre og ser den positive dimensjonen med hverandres kultur og identitet.

Prosjekt 4: Styrking av Flerkulturelt identitet finansiert av Oslo  Kommune EMI 2019

De prioriterte områdene til tiltaket: 

– Fremme ungt lederskap og synliggjøre ungdom og unge voksne som Rollemodeller 

– Skape tilhørighet og trygge flerkulturelle identiteter 

Målet med dette prosjektet var å hjelpe ungdommer med innvandrerbakgrunn til å utvikle en positiv flerkulturell identitet istedenfor å komme i krysspress situasjon der de må velge mellom familiens kulturelle identitet versus identitet som norsk. Både forskning og erfaring har vist gjentatte ganger at 

identitetskrise er hoved årsak til psykisk uhelse, segregering, 

tilpasningsvansker og dårlig skoleprestasjoner. Mange ungdommer føler seg at de må velge en kultur framfor andre; i tillegg ser mange deres flerkulturell oppvekst som byrde og kilde til konflikt. 

Dette prosjektet har hovedsakelig å hjelpe ungdommer til å utvikle en «både og» identitet  framfor «enten- eller» identitet. Av ulike grunner disse 

ungdommer utvikler negative holdninger til deres opprinnelige kultur når media og samfunnet framhever skadelige og uønskede kultur som 

kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og overser det positive med deres kultur. På den andre siden hører mange innvandrerungdommer negative bemerkninger om norsk kultur i innvandrermiljøer. Mange av disse ungdommer får ikke faglig 

forankret støtte til å utvikle en positiv tilnærming både til sine familiers kultur og den norske kulturen. 

Prosjektet vil skape arena for ungdommer der voksne rollemodell figur med innvandrerbakgrunn hjelper dem til å reflektere over deres opplevelse med å leve med to eller flere kulturer og fordelen med flerkulturell identitet i dagens globalisert verden. Prosjektet var derfor en dialogbasert Empowerment arbeid med ungdommer der ungdommer møter tre ganger i måneden etter skoletid og holde dialog om flere temaer knyttet til identitet. Etter dialogkvelden fikk de mulighet til å drive ulike aktiviteter sammen med andre ungdommer ut fra deres interesse og valg. Brukermedvirkning var derfor viktig prinsipp ved gjennomføring av prosjektet. Temakveldene ga ungdommene anledning til å møte andre rollemodeller som lykkes på utdanning og arbeid til tross for motgang og utfordringer med deres flerkulturelloppvekst. 

Prosjektmedarbeider Farhia Luul Makerow har spilt en stor rolle i dette prosjektet. Hun er en  23 år gammel norsk-somalisk student fra Larvik, og ble nominert til Jentepris 2017 for sitt  arbeid mot kjønnslemlestelse. Hun har jobbet aktivt mot omskjæring i et halvt tiår. Da hun  var 15 år var hun en del av NRK dokumentarfilmen «I min mors navn» der NRK følger Farhia  som reiser fra Norge til Somalia for å kjempe mot en flere tusen år gammel praksis. Siden  da har hun jobbet med ulike frivillige organisasjoner som taler om omskjæring og  mobbing i skolene. Hun har deltatt på Flexid prosjektet og har mange års erfaring med å  mobilisere og drive empowerment arbeid rettet mot minoritetsungdommer.  

Styreleder 

Leoul Mekonen (navn på folkeregister Ezana Ayenew) er sosionom (HiO) og har en mastergrad  i helsefremmende og forebyggende arbeid fra Høgskolen i Gjøvik. Leoul har kompetanse innen  etniske minoriteter, fattigdom, psykososialt arbeid med asylsøkere og flyktninger. I tillegg til å  være styreleder i RKF er han studieleder i RBUP og timelærer ved flere høgskoler i Norge, hvor  han underviser i temaer som angår: etnisitet i barnevern, interkulturell kommunikasjon og bruk  av tolk og vold i nære relasjoner. Leoul har diverse erfaring i arbeid med barn og unge med  minoritetsbakgrunn. Leoul jobber i Seksjon for tjenestestøtte og kurs og er særlig opptatt av  kompetanseheving i kulturkompetanse og kultursensitivitet i helse- og sosialt arbeid med  innvandrere og flyktninger. 

Nestleder 

Netsanet Assefa (Nestleder) har bachelor i flerkulturelt Barnevern (HiT) og master i sosial og  velferdspolitikk (HiO). I tillegg til å være nestleder er Netsanet Sertifisert Circle of Security (COS)  veileder, og jobber hovedsakelig som fagkonsulent, familieveileder og tilsynsfører på oppdrag  fra barnevernstjenesten. I tillegg jobber Netsanet som sakkyndig med spesiell kompentanse i  kulturell oppdragelsesformer. 

Styremedlem 

Ziyada, Mai Mahgoul (Styremedlem) har to mastergrader i folkehelse (UiO), og er Phd kandidat  ved Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Mai har mer enn 10 års  erfaring med forskning innen folkehelse, og har jobbet med flere forskningsprosjekter med fokus  på helse, stigma, kvinnelig omskjæring. 

Styremedlem 

Asmeret G. Weldesilassie (Styremedlem) har mastergrad i psykologi (UiB), og noe bakgrunn i jus.  Har mer enn 10 års erfaring med arbeid innen helse, psykiske lidelser og stigma. I tillegg til å  være styremedlem i RKF, er Asmeret med på å bygge startupsselskapet VipiCash. 

 

Sted Oslo Dato 12.01.2019 

Ezana Dagnachew Ayenew Netsanet Assefa   Styreleder Nestleder 

Navn Rådet For Kulturkompetanse I Forebyggende Arbeid (Rkf). 

Organisasjonsnr 921666284 

Org. form Stiftelse 

Gate Ludvig Karstens vei 1 

Postnummer 1064 

Poststed OSLO  

Nettside: https://www.rkfa.no 

Kontaktperson: Leoul Mekonen (Ezana Ayenew) mobil: 47- 97585703